privacy

Timmerwerken De Baere, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Pieter De Baere,
Info@2dehandsramen.be

Contactgegevens

Timmerwerken De Baere

Persoonsgegevens die wij verwerken

Timmerwerken De Baere verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
▪ Voor- en achternaam
▪ Telefoonnummer
▪ E-mailadres
▪ Professionele gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Timmerwerken De Baere verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:
▪ Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen
uitvoeren
▪ Het afhandelen van jouw betaling
▪ Je te informeren over wijzigingen van onze dienste en producten
▪ Om goederen en diensten bij je af te leveren
▪ Timmerwerken De Baere verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijke toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingsaangifte

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, boekhouding en
communicatie.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij
hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij
ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is
voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Dat kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten met cloud services die wij sluiten. Dan
worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij
toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in
een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst
ter bescherming van uw rechten wordt gesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies waarover u meer informatie kan
vinden op onze cookiepolicy https://www.2dehandsramen.be Dat doen wij in het bijzonder om de
inhoud en het gebruiksgemak van de website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker
ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien
uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om
gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of
wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Pieter De baere, info@2dehandsramen.be, met een
bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan
iemand die daar geen recht op heeft.

Timmerwerken De Baere wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te
1000 Brussel.